Ειδικός έλεγχος διασκευής ABS

Varea_1700_500

Για τον ειδικό έλεγχο για προεγκατεστημένο σύστημα ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης συστήματος ABS.
Για τον ειδικό έλεγχο για εκ των υστέρων εγκατάσταση συστήματος ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης
  2. Βεβαίωση καλής λειτουργίας
  3. Το τιμολόγιο αγοράς του συστήματος και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος.