Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου

Moto_1700_500

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:
  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικά
  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο – ένταξη του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης)
Οχήματα προς ταξινόμηση
  1. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής
  2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου